19.03.2020

[Corona Alert] Praca zdalna – perspektywa pracodawcy

Izabela Ustymenko

W związku z trwającym obecnie stanem epidemiologicznym dla pracodawców przewidziano dodatkowe rozwiązania mające na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Oznacza to zatem, że pracodawca w ramach działań profilaktycznych może jednostronnie zadecydować o oddelegowaniu pracownika do świadczenia pracy zdalnej. Warto dodać przy tym, że w rozumieniu ustawy pracą zdalną jest każda praca poza stałym miejscem jej wykonywania, a więc niekoniecznie w domu pracownika.

Wydając pracownikowi polecenie pracy zdalnej, pracodawca powinien powołać jako podstawę prawną art. 3 ww. ustawy, wskazując na profilaktykę związaną z epidemią COVID-19 oraz z góry ustalić okres, przez jaki praca ma być wykonywana zdalnie – np. na okres 2 tygodni – jako przyjęty okres inkubacji wirusa. Brak jest także przeciwskazań dla skrócenia wyznaczonego okresu albo oddelegowania pracownika do pracy w trybie zdalnym na dalsze, oznaczone okresy.

Ustawa nie precyzuje natomiast w jakiej formie powinno zostać wydane polecenie pracy zdalnej. Zasadniczo więc pracodawca może wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej w dowolnej formie, także ustnie. Niemniej jednak, celem udokumentowania wydanego polecenia, zaleca się potwierdzenie tej okoliczności pismem skierowanym do pracownika bądź wiadomością na służbowy e-mail pracownika.

Brak zastosowania się przez pracownika do polecenia służbowego w przedmiocie pracy zdalnej zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu Pracy stanowi naruszenie jego pracowniczych obowiązków i jako takie może stanowić podstawę odpowiedzialności porządkowej pracownika. Praca zdalna nie jest telepracą w rozumieniu Kodeksu pracy, a zatem nie obowiązują w odniesieniu do niej kodeksowe regulacje przewidziane dla telepracy i brak jest konieczności uzyskania zgody pracownika na świadczenie pracy zdalnej.

Praca w trybie zdalnym nie jest też instytucją uregulowaną na gruncie prawa polskiego, w związku z czym przy jej zastosowaniu należy kierować się ogólnymi zasadami, a przepisy odnoszące się do telepracy należy stosować wyłącznie posiłkowo. Pracodawca, wydając polecenie pracy zdalnej,  powinien mieć na uwadze podstawowe kwestie takie jak techniczne możliwości wykonywania pracy zdalnej (np. czy pracownik dysponuje niezbędnym sprzętem i narzędziami). Zaleca się także ogólnie pouczyć pracownika o konieczności przestrzegania zasad BHP, czy o obowiązku pozostawania do dyspozycji pracodawcy.

 

Masz pytania? corona.alert@kwkr.pl

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.