Polityka prywatności

Zakres Polityki Prywatności:
1. Administrator
2. Cele i podstawy Twoich przetwarzania danych osobowych
3. Dane przetwarzane dla celów kontaktowych i marketingowych – zakres przetwarzania
4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej – zakres przetwarzania
5. Dane przetwarzane w związku z zapisem na organizowane przez KWKR szkolenia/webinary – zakres przetwarzania
6. Dane przetwarzane w związku z aplikowaniem na stanowiska bądź do programu praktyk studenckich – zakres przetwarzania
7. Dane przetwarzane w związku ze współpracą z naszymi Dostawcami i Kontrahentami – zakres przetwarzania
8. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszych mediów społecznościowych – zakres przetwarzania
9. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
10. Odbiorcy Danych
11. Przekazywanie danych do państw trzecich
12. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych
13. Prawa osób, których dane dotyczą

Cieszymy się, że zaufałeś nam i przekazałeś nam swoje dane osobowe. Chcielibyśmy zapewnić, że podejmiemy wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (zwane dalej łącznie „Polityką Prywatności”) w sytuacji, gdy:

a) odwiedzasz naszą stronę internetową: https://kwkr.pl/,
b) kontaktujesz się z Nami w ramach dostępnych na stronie formularzy kontaktowych czy chatboxów lub kontaktujesz się z Nami przy pomocy danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej bądź podajesz nam swoje dane, byśmy skontaktowali się z Tobą w konkretnej sprawie,
c) wyrażasz chęć otrzymywania naszych materiałów marketingowych,
d) korzystasz z naszego formularza rekrutacyjnego lub aplikujesz na oferowane przez nas praktyki studenckie,
e) przeglądasz nasze media społecznościowe.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest KWKR KONIECZNY WIERZBICKI I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Kącik 4, 30-549 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem (KRS): 0000941027, REGON: 123240424, NIP: 9452181482 (dalej jako „KWKR”, „Administrator” lub „My”).
1.2. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) osobiście lub pocztą tradycyjną pod adresem – ul. Kącik 4, 30-549 Kraków,
b) za pomocą wiadomości e-mail na adres: rodo@kwkr.pl.

2. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zbierane przez nas we wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności sytuacjach, w następujących celach:

a) odpowiadania na zapytania przesyłane do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub danych kontaktowych podanych na stronie internetowej bądź przekazywania nam za pośrednictwem formularzy próśb o nawiązanie kontaktu w danej sprawie – w oparciu o nasz uzasadniony interes jako Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
b) analizowania sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej oraz usprawnianie jej funkcjonowania i poprawianie jej bezpieczeństwa, a także analizowania sposobu, w jaki korzystasz z naszych kont na portalach społecznościowych – w oparciu o nasz uzasadniony interes jako Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami przed sądami i organami administracyjnymi oraz poza nimi – w oparciu o nasz uzasadniony interes jako Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) przygotowania zindywidualizowanej oferty naszych produktów i usług na Twoje żądanie – w oparciu o niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, jeśli utrzymujemy z Tobą istniejące relacje biznesowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a jeśli dopiero zamierzamy nawiązać takie relacje, Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody (od momentu udzielenia zgody nie dłużej niż do momentu jej wycofania) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
f) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
g) zapisu na organizowane przez nas szkolenie/webinar, przy czym dane przy zapisie na bezpłatne szkolenie/webinar będą przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes jako Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a na płatne szkolenie/webinar w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
h) przesłania nam za pośrednictwem formularza swojej oferty współpracy bądź aplikowania na oferowane przez nas praktyki studenckie – w oparciu o niezbędność przetwarzania do dokonania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
i) aplikowania na zamieszczone przez nas ogłoszenie o pracę – w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego nałożonego na gruncie art. 22[1] §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku podania dodatkowych danych niż wymagane – w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
j) rozliczenia zawartych z Toba umów – w oparciu o wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych oraz rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
k) archiwizacji danych i tworzenia kopii zapasowych – w związku z nałożonym na nas jako na Administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Dane przetwarzane dla celów kontaktowych i marketingowych – zakres przetwarzania

3.1. W przypadku, gdy zdecydujesz się skontaktować z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub korzystając z naszych adresów e-mail, numerów telefonów lub tradycyjnie pocztą lub osobiście, a także w sytuacjach, w których mamy prawo skontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, gdy wyrazisz na to zgodę, nawiązaliśmy z Tobą relację biznesową lub skierowałeś do nas żądanie nawiązania kontaktu w danej sprawie), będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz lub które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także adres IP w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej), lub które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub które zebraliśmy z publicznie dostępnych źródeł. Przetwarzamy te dane:

a) z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, tj. w szczególności:

i. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszego kontaktu z Tobą,
ii. w celu odpowiedzi na Twoje żądanie, by nawiązać z Tobą kontakt w konkretnej sprawie,
iii. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, jeśli mamy nawiązaną relację biznesową,
iv. w celu archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako Administratora obowiązkiem należytej ochrony danych,

b) na podstawie Twojej zgody – jeśli dane te są wykorzystywane do celów marketingowych i nie mamy istniejących relacji biznesowych lub gdy są gromadzone w celu dostarczenia ich podmiotom trzecim.

3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie i/lub kontaktu z Tobą.

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej – zakres przetwarzania

4.1. W przypadku korzystania ze strony internetowej https://kwkr.pl/ zapisujemy takie dane jak: adres IP, typ i wersja używanego urządzenia i przeglądarki, region, ustawienia strony internetowej, wybory dokonane w zakresie plików cookies oraz sposób korzystania ze strony internetowej. W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako użytkownika, a dane te będą dla nas anonimowe. Jednak w sytuacji, gdy będziemy w stanie powiązać je z Tobą, co może mieć miejsce, gdy będziemy posiadać dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej https://kwkr.pl/), staną się one dla nas Twoimi danymi osobowymi. Przetwarzamy te dane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści zgromadzonych na stronie internetowej https://kwkr.pl/ – na podstawie niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b) z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, tj. w szczególności:

i. dostosowania sposobu wyświetlania strony internetowej i jej personalizacji,
ii. zapisywania danych z formularzy w celu zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze strony internetowej,
iii. analizowania korzystania ze strony internetowej w celu poprawy jej funkcjonowania i ochrony przed nadużyciami,

c) na podstawie Twojej zgody – jeśli dane te są wykorzystywane do celów marketingowych i nie mamy istniejących relacji biznesowych lub gdy są gromadzone w celu dostarczenia ich podmiotom trzecim.

4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej oraz jej funkcjonalności.

4.3. W ramach strony internetowej korzystamy także z usług podmiotów trzecich. Co do zasady będą oni naszymi procesorami, jednak w niektórych ograniczonych przypadkach mogą oni przetwarzać Twoje dane osobowe jako osobny administrator. Może to dotyczyć danych o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej, które zostały najpierw zanonimizowane lub zagregowane i nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Może się to zdarzyć, gdy użytkownik zacznie korzystać z naszej strony internetowej i wyrazi zgodę na pliki cookie umieszczane przez podmiot trzeci na naszej stronie internetowej (na podstawie zgody użytkownika) lub gdy zaangażuje się w dalszą interakcję z nami, np. kontaktując się z nami lub stając się naszym klientem (na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu podmiotu trzeciego). Celem przetwarzania danych przez podmiot trzeci (poza świadczeniem usług na naszą rzecz) jest obsługa niektórych funkcji produktów i usług podmiotów trzecich, z których rozwiązań i usług korzystamy (co stanowi uzasadniony interes podmiotów trzecich).

5. Dane przetwarzane w związku z zapisem na organizowane przez KWKR szkolenia/webinary – zakres przetwarzania

5.1. Administrator może oferować w ramach swojej działalności szkolenia/webinary z zakresu prowadzonej działalności. Z racji tego przetwarzać będziemy dane osób zapisujących się na szkolenie/webinar i/lub reprezentantów osób prawnych. W przypadku zapisu na szkolenie będziemy przetwarzać takie dane jak: imię, firma (jeśli dotyczy), adres e-mail oraz NIP (jeśli dotyczy).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu odpowiedzi na zapytania dotyczące szkoleń/webinarów,
b) w celu wysłania Ci wiadomości potwierdzającej dokonanie skutecznego zapisu na szkolenie/webinar,
c) wiadomości przypominającej o odbywającym się szkoleniu/webinarze, na które się zapisałeś.
– w oparciu o nasz uzasadniony interes jakim jest przeprowadzanie darmowych szkoleń/webinarów celem promowania naszych usług.

5.2. W przypadku, gdy organizowane przez nasz szkolenie/webinar jest płatne będziemy, poza wskazanymi w poprzednim punkcie danymi, przetwarzać Twoje nazwisko, numer REGON (jeśli go posiadasz) oraz numer rachunku bankowego w celu rozliczenia zawartej umowy o udział w szkoleniu/webinarze. Wszystkie dane uzyskane przez nas w celu dokonania zapisu na płatne szkolenie będę przetwarzane przez Administratora w oparciu o niezbędność do wykonania umowy.
5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu/webinarze. W przypadku szkoleń/webinarów płatnych, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.

6. Dane przetwarzane w związku z aplikowaniem na stanowiska bądź do programu praktyk studenckich – zakres przetwarzania

6.1. W ramach strony internetowej KWKR możesz aplikować na nasze aktualne oferty pracy bądź współpracy, a także aplikować do naszego programu praktyk studenckich.
6.2. W ramach prowadzenia rekrutacji będziemy przetwarzać takie dane jako: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, a także inne dane, które zawrzesz w swoim CV lub przekażesz Administratorowi w trakcie procesu rekrutacyjnego. Jeśli aplikujesz do programu praktyk studenckich, to będziemy przetwarzać także wynik Twojego testu kwalifikacyjnego.
6.3. Twoje dane będziemy przetwarzać w następujących celach:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której bierzesz udział:

i. w przypadku, gdy ogłoszenie dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie niezbędności do wykonania ciążącego na KWKR obowiązku prawnego (art. 22[1] § 1 Kodeksu Pracy), w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe;
ii. w przypadku, gdy ogłoszenie dotyczy współpracy w oparciu o zlecenie lub inną umowę cywilnoprawną oraz programu praktyk studenckich lub w zakresie innych danych niż wskazane powyżej: na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyrażonej poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak przekazanie nam CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane);

b) zawarcia i późniejszego wykonania umowy z Tobą, to jest w szczególności dane do wpisania w treści zawieranej umowy w przypadku pozytywnego efektu rekrutacji;
c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest:

i. wybrania odpowiedniego kandydata dającego rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, to jest dane zebrane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, np. w notatkach sporządzonych w trakcie rozmów z Tobą,
ii. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi (w zakresie wszystkich zebranych danych),
iii. archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych posiadanych danych, w związku z nałożonym na Administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych (w zakresie wszystkich zebranych danych);

d) informowania Cię o przyszłych ofertach pracy oraz kontaktowania się w sprawach przyszłych procesów rekrutacyjnych – w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę.

6.4. W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, podanie danych osobowych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne (na podstawie zgody) i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji i rozpatrzenie oferty kandydata.
6.5. W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnego zawarcia umowy oraz jednocześnie jej wymogiem. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym przez Administratora.

7. Dane przetwarzane w związku ze współpracą z naszymi Dostawcami i Kontrahentami – zakres przetwarzania

7.1. W wypadku, gdy KWKR nawiązuje współpracę ze swoimi Dostawcami i Kontrahentami, przetwarza on dane osobowe ich wyznaczonych przedstawicieli i członków personelu, którzy zawierają umowy w ich imieniu, którzy są zaangażowani w wykonywanie tych umów i z którymi kontaktuje się on w ramach tej współpracy.
7.2. W związku z tym, jeśli użytkownik jest przedstawicielem lub członkiem personelu naszego Dostawcy lub Kontrahenta, będziemy przetwarzać jego dane osobowe, które zostały przekazane przez jego pracodawcę lub zleceniodawcę: imię, nazwisko, przedsiębiorstwo, dla którego pracuje lub wykonuje zlecenia, stanowisko i dane kontaktowe.
7.3. Dane te przetwarzamy:

a) w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy – na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prawidłowym wykonaniu zobowiązań umownych;
b) w celu nawiązania i utrzymania dobrych stosunków biznesowych z pracodawcą lub zleceniodawcą użytkownika – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymywaniu stosunków biznesowych z naszymi Dostawcami i Kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu i promocji naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) do celów archiwizacji, w zakresie koniecznym do zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, w szczególności wynikającymi z przepisów podatkowych i o rachunkowości – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przechowywaniu dowodów związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy z naszym Dostawcą lub Kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) do celów potencjalnego ustalenia i badania roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie i dochodzeniu naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne, np. do wykonywania umowy lub skontaktowania się z Tobą.

8. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszych mediów społecznościowych – zakres przetwarzania.

8.1. W ramach promowania naszej działalności prowadzimy strony/kanały/fanpage’y w serwisach społecznościowych Facebook (Meta) oraz LinkedIn.
8.2. Przetwarzamy dane osobowe osób, które na naszych profilach w mediach społecznościowych:

a) dokonały subskrypcji profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.;
b) wykonały czynność/reakcję na profilu w serwisach społecznościowych, np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.;
c) wysłały do nas wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

8.3. Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company z Twojego publicznego profilu oraz wpisów na stronach ww. serwisów społecznościowych.
8.4. Jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, administratorem Twoich danych osobowych jest również:

a) Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia;
b) LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland);
przy czym każdy z nich samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w podmioty, przed skorzystaniem z dostarczanych przez nich kanałów dokładnie zapoznaj się z ich polityką prywatności.

8.5. W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne. Do danych, które są dostępne dla wszystkich użytkowników ww. serwisów społecznościowych, w tym nas, należą: dane identyfikacyjne, takie jak np. imię i nazwisko użytkownika, nick, dane adresowe i inne dostępne na profilu dane; dane w postaci wizerunku utrwalonego na publikowanych zdjęciach; dane zawarte w publikowanych komentarzach i postach.
8.6. Zakres danych, które mogą być przetwarzane przez nas jako podmiot prowadzący profile oraz dostawców mediów społecznościowych, jest następujący:

a) Facebook
Mamy dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).
Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. W przypadku, gdy wchodzisz na nasz Profil spoza UE/EOG administratorem Twoich danych może być Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California.
b) LinkedIn
Mamy dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących oraz nowych kontaktów, liczba i rodzaj reakcji pod publikacją, liczba i treść komentarzy, liczba udostępnień publikacji, treść wiadomości wysyłanych poprzez serwis, dane zawarte w profilu – m. in. wizerunek, imię i nazwisko, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w przypadku profili prowadzonych przez przedsiębiorców: średni okres zatrudnienia u danego przedsiębiorcy, osoby powiązane pracujące u danego przedsiębiorcy, wykształcenie części pracowników).
Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu LinkedIn, znajdą się na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Dane przetwarzane w ramach platformy LinkedIn są współadministowane przez Administratora oraz LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, zostały opisane na tej stronie: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
Jeśli wchodzisz na nasz profil, jako użytkownik spoza UE/EOG naszym współadministratorem jest LinkedIn Corporation (1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA).

8.7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) prowadzenia naszych profili w serwisach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, informowania o naszej ofercie (przekazywania informacji o świadczonych produktach i usługach, prowadzenia działań sprzedażowych), employer brandingu, prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;
b) prowadzenia analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z portali mediów społecznościowych należących do nas.

8.8. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
8.9. W przypadku, gdy zdecydujesz się nam przekazać dodatkowe dane osobowe poprzez użycie funkcjonalności oferowanej przez dostawcę danego serwisu społecznościowego (jak np. Sales Navigator w ramach LinkedIn), Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
8.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z naszych profili w serwisach społecznościowych.

9. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu skontaktowania się z Tobą – od dnia ich zebrania i tak długo, jak można racjonalnie oczekiwać, że będziemy kontynuować rozmowę,
b) w celach marketingowych – (i) w przypadku marketingu opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. przez czas trwania łączącej nas relacji lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, nie dłużej jednak niż do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu; (ii) w przypadku marketingu opartego na Twojej zgodzie – do czasu cofnięcia zgody;
c) w celu organizacji płatnych szkoleń/webinarów – przez czas niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń;
d) w celu organizacji bezpłatnych szkoleń/webinaru – przez czas niezbędny do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia/webinaru, jednak nie dłużej niż do 3 dni po jego przeprowadzeniu;
e) w celach związanych z rekrutacją: (i) do chwili zakończenia weryfikowania Twojej aplikacji oraz poinformowania o wynikach procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż do zakończenia procesu – w przypadku, gdy nie udzielisz zgody na dalsze przetwarzanie przez Administratora danych w ramach przyszłych rekrutacji, (ii) przez okres 2 lat od chwili doręczenia Administratorowi danych bądź do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie – jeżeli udzielisz zgody na dalsze przetwarzanie danych przez Administratora na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych;
f) na potrzeby dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń;
g) w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykazania, że obowiązki te zostały przez KWKR wykonane;
h) w celu poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa strony internetowej https://kwkr.pl/ przez czas, w którym dane te są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania
i) dla celów archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji w KWKR;
j) w celu wykonania i rozliczenia umów zawartych z Dostawcami i Kontrahentami – przez okres wykonania i rozliczenia umowy, w tym przez okres dochodzenia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa;
k) w celu nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych z Dostawcami i Kontrahentami – przez czas trwania takich relacji;
l) w związku z korzystaniem z naszych mediów społecznościowych – przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania zgodnie z naszą polityką retencji, przy czym informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w danym serwisie do czasu ich usunięcia przez autora, a dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze strony w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż przez okres dostępności tych danych w serwisach,
m) na podstawie Twojej zgody – do momentu jej wycofania, jednak nie wpływa to na prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed jej wycofaniem,
n) na podstawie uzasadnionego interesu KWKR – przez czas trwania tego interesu, jednak nie dłużej niż do momentu złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

10. Odbiorcy Danych

Dokładamy należytej staranności przy wyborze podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane; wymagamy od tych podmiotów, aby chroniły one dane użytkowników za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie:

a) osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są konieczne do zrealizowania celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. usługi informatyczne, rekrutacja, komunikacja elektroniczna, hosting, marketing przychodzący, poprawianie sprzedaży i obsługi klienta);
b) odbiorcom, którym dane muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów lub decyzji sądu lub innego organu;
c) innym odbiorcom, jeśli wyrazisz zgodę na ujawnienie im tych danych lub jeśli przekazanie im danych jest konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innych osób fizycznych lub dla dobra wspólnego.

11. Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza granice państwa, w którym KWKR ma swoja siedzibę. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), które nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych osobowych, Administrator zobowiązuje się chronić prywatność i poufność Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji KWKR zapewni odpowiednią podstawę prawną dla przekazania danych, jak i odpowiednie, wymagane prawem środki ochrony tych danych.

12. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych

Dla wygody użytkowników strona internetowa Administratora może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych lub informacji. Korzystając z tych odnośników, opuszczasz stronę internetową spółki KWKR i zostajesz przekierowany na stronę internetową Podmiotu trzeciego. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi podmiotów trzecich, a praktyki w zakresie ochrony danych stosowane przez te podmioty mogą różnić się od praktyk stosowanych przez nas. Nie zatwierdzamy treści dostępnych na stronach internetowych podmiotów trzecich ani nie składamy jakichkolwiek oświadczeń w odniesieniu do tych stron. Jeśli przekażesz swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej podmiotu trzeciego, niniejsza Polityka Prywatności nie będzie miała zastosowania do przetwarzania tych danych przez ten podmiot trzeci. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności danej strony internetowej lub danego przedsiębiorstwa przed udostępnieniem swoich danych osobowych.

13. Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do każdego z poniższych praw możesz skontaktować się z Nami za pomocą danych podanych w ustępie 1 niniejszej Polityki Prywatności.

a) Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych i otrzymania kopii danych. Możesz w każdej chwili zażądać przekazania informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twój wniosek kopia Twoich danych osobowych objętych przetwarzaniem zostanie Ci bezpłatnie udostępniona. Za przesłanie każdej kolejnej kopii danych będziemy mogli naliczyć opłatę pokrywającą racjonalne koszty obsługi żądania jej przekazania.
b) Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać tę zgodę w każdym czasie, przy czym fakt ten pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
c) Prawo do sprostowania danych osobowych. Dokładamy racjonalnych starań, by zapewnić, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeśli konieczne jest zaktualizowanie tych danych, prosimy o informację.
d) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora danych – w wypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda.
e) Prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania. W wypadkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych. Nie jest to jednak prawo absolutne – mogą istnieć sytuacje, w których nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania tych danych. Możesz również zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach określonych w przepisach prawa możesz wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, jeśli podstawą tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes.
g) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.