Procedura reklamacji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KANCELARIĘ

 

§ 1. DEFINICJE

Kancelaria – Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, ul. Kącik 4,  30-549 Kraków, KRS: 0000529212, tel. 12 395 71 61, mail: kancelaria@kwkr.pl.

Dane Osobowe – dane identyfikujące Klienta, zgromadzone przez Kancelarię i przetwarzane przez Kancelarię na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki świadczenia Usług przez Kancelarię oraz procedurę reklamacyjną.

Umowa – umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem, na mocy której Kancelaria zobowiązana jest wykonać Usługę.

Usługi – usługi świadczone przez Kancelarię w szczególności polegające na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów dokumentów, wsparciu Klientów w procesach inwestycyjnych i sporach prawnych.  

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kancelaria świadczy Usługi z zachowaniem należytej staranności, z poszanowaniem zasad określonych Ustawą o radcach prawnych i Kodeksem Etyki, zgodnie ze standardami profesjonalnego świadczenia usług prawnych.
 2. Sposób świadczenia Usługi w powierzonej Kancelarii sprawie, w szczególności termin wykonywania poszczególnych czynności, wynika z rodzaju sprawy, zakresu zlecenia oraz bieżących uzgodnień z Klientem.
 3. Usługa udzielana jest w zakresie ustalonym Umową wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i przedłożonych dokumentów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów lub informacji. W przypadku istnienia innych, nieujawnionych przez Klienta okoliczności, ocena prawna oraz wnioski mogą być odmienne od dokonanych przez Kancelarię. O ile nie zostało uzgodnione inaczej, Kancelaria nie ma obowiązku weryfikowania prawdziwości podanych przez Klienta informacji ani autentyczności dokumentów.
 4. Reprezentacja Klienta przed sądami, organami administracji publicznej oraz osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani osiągnięcie określonego skutku.
 5. Kancelaria informuje Klienta, na jego żądanie o przebiegu wykonania Umowy (w tym o jej rezultacie) oraz o skutkach podejmowanych czynności.
 6. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi.

 

§ 3. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Kancelarię lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Kancelarii.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@kwkr.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacja nie przysługuje, gdy:
  1. porada wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  2. porada została udzielona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy.
 4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kancelaria zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Kancelaria poinformuje o tym Klienta z podaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu udzielenia odpowiedzi.
 6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem Kancelaria przekaże odpowiedź w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.