27.05.2022

E-doręczenia – na jakie zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy?

Paulina Opiełka
Jacek Kulig

Już wkrótce niektóre podmioty publiczne oraz przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego staną przed nowym obowiązkiem w zakresie posiadania adresów do doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia).

E-doręczenia – nowoczesna forma komunikacji

Jest to pierwszy krok wieloletniego planu mającego na celu umożliwienie otrzymywania i wysyłania korespondencji bez konieczności korzystania z papierowych wersji dokumentów zarówno pomiędzy podmiotami publicznymi, jak i niepublicznymi. Co istotne, przekazana w ten sposób korespondencja będzie równoważna z wysłaniem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub osobistą wizytą w urzędzie. Docelowo e-Doręczenia mają zastąpić obecnie funkcjonujący ePUAP.

Podstawy prawne i cele projektu

Rozwiązanie to wprowadza ustawa z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, w związku z koniecznością dostosowania krajowych regulacji dotyczących doręczeń elektronicznych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (popularnie: „Rozporządzenie eIDAS”). Zgodnie z uzasadnieniem polskiej ustawy, do jej celów szczegółowych zalicza się:

 • zapewnienie podmiotom publicznym i niepublicznym możliwości z korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, wykorzystywanego do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z tego systemu;
 • standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w szczególności umożliwienie skutecznej wymiany korespondencji;
 • „odmiejscowienie” procesu doręczania – wysyłanie i odbieranie korespondencji może odbywać się z dowolnego miejsca;
 • skrócenie czasu doręczania korespondencji;
 • zapewnienie możliwości wzajemnej identyfikacji stron;
 • zapewnienie stronom skutecznie prawnych dowodów doręczenia;
 • zapewnienie rozliczalności oraz niezaprzeczalności doręczeń;
 • stworzenie podstaw prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych dla realizacji doręczeń transgranicznych.

Docelowo – po wdrożeniu systemu e-Doręczeń – ma on być wykorzystywany w każdym procesie administracyjnym, sądowym czy cywilnym. Jego zastosowanie będzie więc znacznie szersze od wykorzystywanego obecnie ePUAP-u, którego zastosowanie ogranicza się głównie do korespondencji z organami administracji publicznej.

E-doręczenia nie tylko dla przedsiębiorców

Już od 5 lipca 2022r. takie adresy powinny posiadać: organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy. W kolejnych latach obowiązek ten ma objąć także uczelnie wyższe, PAN, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, niewymienione wcześniej podmioty publiczne, aż wreszcie -od 1 października 2029r. – także sądy i trybunały, komorników, prokuratury, organy ścigania i Służbę więzienną. Jakie terminy są jednak kluczowe dla przedsiębiorców?

 • od 5 lipca 2022 r. – nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS,
 • od 1 października 2022 r. – przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS przed 5 lipca 2022r,
 • od 31 stycznia 2023 – nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w CEIDG,
 • od 30 września 2025 r. –  przedsiębiorcy zmieniający wpis w CEIDG,
 • od 1 października 2026 r. – wszyscy przedsiębiorcy w CEIDG.

Zgodnie z powyższym wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek handlowych jeszcze w tym roku będą musieli uzyskać adres do e-Doręczeń. Podmioty składające wniosek o wpis od 5 lipca mają otrzymywać adres powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego automatycznie. Pozostałe podmioty będą zobligowane do samodzielnego złożenia stosownych wniosków. Możliwe będzie także korzystanie z usług dostawców niepublicznych.

Jak uniknąć wykluczenia cyfrowego?

Warto również odnotować, że w celu uniknięcia wykluczenia cyfrowego udostępniona zostanie usługa doręczeń hybrydowych, w której to dokument elektroniczny jest przekazywany do systemu publicznego dostawcy usługi, drukowany, kopertowany, a następnie doręczany adresatowi w postaci papierowej. Niniejsze rozwiązanie zostało przewidziane z myślą o osobach nie mogących lub nie chcących otrzymywać korespondencji w formie elektronicznej od podmiotów publicznych.

Przedsiębiorco – jeśli masz więcej pytań odnośnie systemu e-Doręczeń, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą lub kontaktu z zespołem.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.