22.03.2022

Nowe obowiązki sprawozdawcze dla tzw. „spółek nieruchomościowych” oraz ich wspólników

Łukasz Łanoszka
Karolina Suchoń

Znowelizowane w 2020 r. przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o PIT  wprowadziły nowe obowiązki sprawozdawcze dla tzw. „spółek nieruchomościowych” oraz ich wspólników. Dla większości podmiotów termin na ich realizacje upływa 31 marca 2022 roku.

Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych

Znowelizowane przepisy nakładają nowe obowiązki na spółki nieruchomościowe. Od kwietnia spółki mają obowiązek przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o podmiotach posiadających w danej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego ze wspólników takich praw. Obowiązek ten istnieje niezależnie, czy udziały są w posiadaniu bezpośrednio czy pośrednio.

Co więcej, podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej:

 • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo
 • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
 • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze,

są również obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dodatkowe informacje:

 • o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziałów (akcji),
 • ogółu praw i obowiązków,
 • tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Powyższy obowiązek powinno się zrealizować w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Data ta obowiązuje m. in. spółki z o.o. czy spółki komandytowe. W przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego (np. spółka jawna, spółka cywilna) – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej. Informacje powinny zostać przekazane według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Natomiast w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Należy także zwrócić uwagę na podatkowe grupy kapitałowe. W ich przypadku powyższe obowiązki stosuje się także do spółek wchodzących w skład takiej grupy.

Nowa definicja spółek nieruchomościowych

Przez spółkę nieruchomościową rozumie się inny podmiot niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości. W bilansie tym:

 • podmioty, które rozpoczynają działalność gospodarczą – na pierwszy dzień roku podatkowego (albo gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego): co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego,
 • pozostałe podmioty:
  1. na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (albo gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy): co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz
  2. w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Przytoczona powyżej definicja spółki nieruchomościowej jest bardzo szeroka. Oznacza to, że w praktyce bardzo wiele podmiotów będzie zobowiązanych do spełnienia obowiązków sprawozdawczych względem organów podatkowych.

Projekt zmiany przepisów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 17 marca 2022 r. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów. Projekt ten wiąże się ze zmianami terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Zgodnie z jego treścią termin na złożenie informacji o prawach w spółkach nieruchomościowych miałby zostać przedłużony do 30 września 2022 r. dla firm, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Z uzasadnienia wynika, że obecnie brakuje narzędzi informatycznych umożliwiających przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Taka opcja z kolei będzie możliwa nie wcześniej niż od maja 2022 r.

Mając na uwadze dość szeroki zakres podmiotów zobowiązanych do złożenia raportu, rekomendujemy jak najszybsze przeanalizowanie struktury majątkowej i  własnościowej w posiadanych spółkach. Zapraszamy również do kontaktu w celu weryfikacji, czy są Państwo zobowiązani do spełnienia obowiązków sprawozdawczych.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.