27.07.2022

Rozporządzenie MiCA nakłada nowe obowiązki na kantory kryptowalut

Łukasz Wieczorek

Pod koniec czerwca zakończyły się trwające od marca negocjacje w sprawie regulacji kryptoaktywów. Jest to kolejny krok, który przybliża nas do jednolitego prawodawstwa dotyczącego kryptoaktywów na terenie całej UE. Rozporządzenie MiCA dotyczące rynku kryptoaktywów (ang. Market in crypto-assets MiCA) wprowadzi zasadnicze zmiany dla przedsiębiorców zajmujących się walutami kryptograficznymi.  

Definicja działalności podmiotu na rynku kryptoaktywów w oparciu o MiCA

Sama działalność gospodarcza w charakterze wymiany kryptoaktywów na walutę fiat została zdefiniowana w art. 3 MiCA, oznacza ona zawieranie z osobami trzecimi umów kupna lub sprzedaży kryptoaktywów w walucie fiat będącej prawnym środkiem płatniczym, z użyciem kapitałów własnych. W myśl nowych przepisów prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze dostawcy usług w zakresie kryptowalut wymagać będzie zezwolenia.

Co powinien zawierać wniosek?

O niniejsze zezwolenie na dostarczanie usług w zakresie kryptowaktywów będą mogły wnioskować jedynie osoby prawne posiadające siedzibę statutową w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie kantoru kryptowalut trzeba będzie złożyć do właściwego organu wniosek zawierający:

 • nazwę, w tym nazwę prawną i każdą inną nazwę handlową, która ma być używana, identyfikator osoby prawnej dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającego się o zezwolenie, stronę internetową prowadzoną przez tego dostawcę oraz jego adres fizyczny;
 • status prawny dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającego się o zezwolenie;
 • statut spółki dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającego się o zezwolenie;
 • program działania określający rodzaje usług w zakresie kryptoaktywów, które dostawca usług w zakresie kryptoaktywów ubiegający się o zezwolenie chce świadczyć, w tym miejsce i sposób świadczenia tych usług;
 • opis ustaleń dotyczących zarządzania obowiązujących u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającego się o zezwolenie;
 • w odniesieniu do wszystkich osób fizycznych wchodzących w skład organu zarządzającego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającego się o zezwolenie oraz w odniesieniu do wszystkich osób fizycznych, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają co najmniej 20 % kapitału zakładowego lub praw głosu – dowód niekaralności za naruszenia przepisów krajowych w dziedzinie prawa handlowego, prawa dotyczącego niewypłacalności, prawa w zakresie usług finansowych, prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów antyterrorystycznych oraz obowiązków w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
 • potwierdzenie, że osoby fizyczne zaangażowane w prace organu zarządzającego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającym się o zezwolenie kolektywnie posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wystarczające do zarządzania tym dostawcą oraz że osoby te są zobowiązane poświęcać wystarczająco dużo czasu na wykonywanie swoich obowiązków;
 • opis mechanizmu kontroli wewnętrznej dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającego się o zezwolenie, jego procedury oceny ryzyka i planu ciągłości działania;  
 • opis – sporządzony językiem technicznym i nietechnicznych – systemów informatycznych i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa stosowanych przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającego się o zezwolenie;
 • informacje potwierdzające, że dostawca usług w zakresie kryptoaktywów ubiegający się o zezwolenie posiada zabezpieczenie ostrożnościowe zgodnie z rozporządzeniem;
 • opis procedur stosowanych przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów ubiegającego się o zezwolenie w celu rozpatrywania skarg klientów;
 • opis procedury wyodrębnienia kryptoaktywów i środków pieniężnych klienta;
 • opis procedury i systemu wykrywania nadużyć na rynku;
 • opis niedyskryminującej polityki handlowej, jeżeli dostawca usług w zakresie kryptoaktywów ubiegający się o zezwolenie zamierza wymieniać kryptoaktywa na walutę fiat lub na inne kryptoaktywa.

Jak widać, samo sporządzenie wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wymiany kryptowalut może stanowić nie lada problem. Po złożeniu wniosku właściwy organ będzie miał 25 dni na jego formalną ocenę, w tym czasie podmiot ubiegający się o zezwolenie może  spodziewać się wezwania do usunięcia braków formalnych. Następnie w terminie 3 miesięcy organ dokonuje merytorycznej oceny wniosku i na jej podstawie wydaje stosowną decyzję.  

Warto pamiętać, że zezwolenie może zostać cofnięte w kilku przypadkach m.in. nie skorzystania z zezwolenia w ciągu 18 miesięcy od jego uzyskania czy nieświadczenia usług w zakresie kryptoaktywów przez okres 9 miesięcy.  

Co jeszcze zmienia rozporządzenie MiCA?

Poza powyższymi ogólnymi przesłankami MiCA przewiduje też zasady dotyczące konkretnie wymiany kryptowalut na waluty fiat. Po pierwsze dostawcy tych usług muszą ustanowić niedyskryminacyjną politykę handlową, w której wskazany zostanie, w szczególności, rodzaj klientów, z którymi mogą zawierać transakcje, oraz warunki, które muszą spełniać klienci. Po drugie konieczne stanie się publikowanie cen kryptoaktywów lub sposobu w jaki ceny są ustalane. Po trzecie realizacja zleceń wymiany będzie następować po cenie podanej w momencie ich otrzymania. Oznacza to, że zapis regulaminu dopuszczający zmianę kursu w trakcie transakcji stanie się nieważny. W końcu po czwarte, dostawcy zostaną zobowiązani do publikacji szczegółów zleceń i zawartych przez siebie transakcji, w tym wolumenów transakcji i cen transakcyjnych.

Nie są to oczywiście wszystkie wymagania, którymi objęci zostaną przedsiębiorcy zajmujący się kryptoaktywami, wspomnieć należy chociażby o wymogach ostrożnościowych czy procedurze rozpatrywania skarg. Z uwagi na mnogość nowych wymagań oraz ich zawiłość należy jak najwcześniej rozpocząć przygotowania do płynnego wejścia w nową regulacyjną rzeczywistość.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.