Rynek kapitałowy

Obsługa transakcji na akcjach notowanych na rynku regulowanym

Świadczymy usługi doradztwa w procesach nabywania akcji instytucji finansowych. W przypadku klientów zainteresowanych rynkiem kapitałowym nasz kompetentny adwokat reprezentuje klientów przed właściwymi instytucjami i organami (GPW, KDPW, KNF, UOKiK) w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód.

Paulina Opiełka

Rynki kapitałowe to obszar obwarowany licznymi regulacjami i przepisami, dlatego nasza kancelaria prawna i jej profesjonalne doradztwo stanowi nieocenioną pomoc dla podmiotów zainteresowanych tą tematyką. Świadczymy stałą obsługę prawną na rzecz spółek publicznych, również w zakresie wsparcia w wykonywaniu przez emitentów obowiązków informacyjnych wobec inwestorów. Działania te realizowane są na podstawie rozporządzeń raportowych, regulaminu ASO oraz rozporządzenia MAR i obejmują:

 • ocenę prawną zdarzeń mogących stanowić podstawę do publikacji raportu,
 • redakcję projektów raportów bieżących,
 • wsparcie emitentów w ustalaniu strategii informacyjnej.

Realizujemy także obsługę wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz tzw. dual listingu.

Fachowe wsparcie prawne dla podmiotów działających na rynkach kapitałowych

Obsługa prawna firm debiutujących oraz obecnych na giełdzie stanowi ważną część działalności naszej kancelarii prawnej. Pomagamy we wtórnym wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. Doradzamy w procesie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z regulaminu ASO, rozporządzenia MAR, ustawy o ofercie publicznej i rozporządzenia raportowego. Uczestniczymy w projektach związanych z wprowadzeniem do publicznego obrotu instrumentów finansowych emitowanych przez spółki prawa handlowego. Przygotowujemy dokumenty ofertowe oraz informacyjne, a także doradzamy emitentom w toku postępowań związanych z zatwierdzeniem lub notyfikacją ww. dokumentów.

Współpraca z podmiotami rynku kapitałowego

Przedsiębiorstwa pragnące osiągnąć sukces i podbić rynki kapitałowe powinny zadbać, aby ich sprawami zajął się wyspecjalizowany prawnik. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym: firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych.

Na bieżąco pomagamy im we wszelkich kwestiach dotyczących ich działalności – także regulacyjnych, a w szczególności w sprawach związanych z wdrażaniem i stosowaniem dyrektyw MIFID i UCITS. W tym zakresie współpracujemy z naszymi prawnikami specjalizującymi się w opracowywaniu oraz audytowaniu procedur compliance, analizując wewnętrzne ryzyka związane ze zgodnością działalności z prawem i pomagając w budowie optymalnej struktury wewnętrznej.

Przygotowujemy i audytujemy wewnętrzne procedury związane ze świadczeniem usług doradczych w obrębie rynku kapitałowego, takie jak:

 • regulamin udzielania rekomendacji inwestycyjnych,
 • regulamin świadczenia usług,
 • regulamin obiegu informacji poufnych,
 • polityka zarządzania ryzykiem.

Opracowujemy dokumentację wewnętrzną funduszy inwestycyjnych, w tym statuty funduszy inwestycyjnych i polityki inwestycyjne.

Kancelaria KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy Spółka Komandytowo – Akcyjna świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych od 14 marca 2016 r.

W ramach świadczonych usług Kancelaria:

 1. wspomaga Emitentów we wprowadzeniu instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst,
 2. przeprowadza rzetelną analizę Emitenta i rynku, na którym działa Emitent,
 3. sporządza dokumenty informacyjne oraz pozostałą dokumentację wymaganą w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych przez Emitenta,
 4. wprowadza instrumenty finansowe oferowane przez Emitentów do obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst,
 5. podejmuje działania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych reprezentując Emitentów,
 6. doradza Emitentom w zakresie funkcjonowania ich instrumentów finansowych w obrocie na NewConnect,
 7. przeprowadza szkolenia dla zarządu oraz kluczowych pracowników Emitentów w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu,
 8. służy Emitentom doradztwem w obszarze zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, z jednoczesnym podejmowaniem starań, by wdrożenie tych zasad przez Emitentów odbywało się w jak najszerszym zakresie,
 9. monitoruje raporty bieżące i okresowe publikowane przez Emitentów, w sposób umożliwiający współdziałanie z Emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych,
 10. współpracuje z Emitentami w zakresie pomocy w wypełnianiu przez nich obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu i jego załącznikach.

W związku ze świadczeniem usług Autoryzowanego Doradcy Kancelaria współpracuje z Certyfikowanymi Doradcami.

W ramach świadczonych usług jako Autoryzowany Doradca Kancelaria współpracowała z AFORTI HOLDING S.A., MBF GROUP S.A., ABS Investment S.A., Forposta S.A. oraz Prodromus S.A.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Specjalistyczna pomoc w postępowaniach licencyjnych

Wspieramy klientów w procesie uzyskiwania zezwoleń i decyzji niezbędnych w prowadzonej przez nich działalności. Do zrealizowanych przez nas projektów należą między innymi współpraca z zagranicznym klientem przy ubieganiu się o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych, doradztwo na rzecz organów szczebla ministerialnego w zakresie zasad finansowania projektów grantowych z wykorzystaniem funduszy unijnych, a także wsparcie prawne kilkunastu podmiotów w procesie uzyskania wpisu do rejestru zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną.

Udzielamy specjalistycznej pomocy biznesowej w toku sporządzania wewnętrznej dokumentacji wehikułów inwestycyjnych utworzonych przez klientów. Opracowujemy wspólnie z klientem strategię funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Gwarancja merytoryki, profesjonalizmu i zaangażowania

Kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego oferuje ekspercką pomoc prawną w rynku kapitałowym i w zakresie różnego rodzaju spółek – zapewniamy doradztwo cenionych prawników w takich obszarach jak:

W ramach naszej działalności doradzamy zarówno podmiotom krajowym, jak i zagranicznym, gwarantując kompleksową obsługę prawną. Nasi prawnicy rozumieją potrzeby współczesnego obrotu gospodarczego i, wykorzystując pogłębioną wiedzę i wysokie kompetencje, realizują biznesowe podejście do potrzeb klientów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa prawnego proponowanych rozwiązań.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że obsługa rynku kapitałowego często wymaga błyskawicznego działania i szybkich reakcji na zachodzące zmiany, dlatego w przypadku naszej kancelarii prawnej priorytetami są sprawna obsługa i wszechstronne wsparcie dla naszych klientów. W tym celu wykorzystujemy nasze cenne doświadczenie zdobyte podczas dotychczasowej współpracy z inwestorami, emitentami papierów wartościowych, funduszami inwestycyjnymi oraz innymi podmiotami rynku kapitałowego i finansowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Profesjonalne doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego

Pomagamy podmiotom pragnącym inwestować w spółki notowane na rynkach giełdowych, jak też w spółkach prywatnych. Odpowiadamy za przygotowanie i realizację takich inwestycji, pomagamy również w przeprowadzaniu emisji udziałów i akcji. Istotnym elementem naszej pracy jest przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, a także doradztwo i prowadzenie negocjacji warunków kontraktowych w nawiązywanych przez naszych klientów relacjach biznesowych, obsługa prawnych i podatkowych aspektów transakcyjnych i potransakcyjnych. Świadczymy również doradztwo w zakresie form pozyskania kapitału, negocjacji, sporządzania i weryfikacji dokumentacji związanej z finansowaniem dłużnym, weryfikacji zabezpieczeń, a także doradztwo w zakresie wyboru i zasad współpracy z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

Jako specjalizująca się w rynkach kapitałowych kancelaria prawna realizujemy także transakcje wyjść kapitałowych, w ramach których wspieramy proces badania due diligence firmy i wkładów do spółki, a także negocjujemy treść dokumentów transakcyjnych. Dotychczas zrealizowaliśmy liczne tego typu projekty, w tym o wartościach wielu milionów złotych, pracując także w międzynarodowym i multidyscyplinarnym środowisku, z uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej.

Wspieramy klienta na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od budowy założeń, poprzez badanie due diligence przedmiotu potencjalnej inwestycji i uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej, po jej negocjacje, zamknięcie i podpisanie.

Opracowujemy dokumentację wyjścia z inwestycji, w tym warunkowe i bezwarunkowe oferty nabycia instrumentów kapitałowych (udziały, akcje, obligacje), umowy sprzedaży instrumentów kapitałowych, a także dokumentację zabezpieczeń interesów majątkowych stron transakcji.

Przeprowadzamy proces zabezpieczeń korporacyjnych i majątkowych dokonywanych inwestycji przy użyciu wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych, dobranych indywidualnie pod kątem charakteru danej transakcji.