12.08.2022

Legislacyjny chaos? Wdrożenie Dyrektyw DCD i SGD w branży e-commerce

Mariusz Purgał

W związku z wprowadzeniem do porządku dyrektyw 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych („Dyrektywa DCD”) oraz 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE z 20 maja 2019 r. („Dyrektywa SGD”), polski ustawodawca jest zobowiązany włączyć postanowienia ww. dyrektyw do polskiego porządku prawnego. W bieżącym roku polski rząd przygotował 2 projekty nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z powyższym:

  • jeden z projektów został przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wpłynął do Sejmu 29 czerwca br. (numer druku 2425),  
  • drugi autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Rozwoju wpłynął 12 lipca (druk numer 2476). 

Nowowprowadzone do porządku prawnego przepisy przewidują m.in. wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży w stosunku do konsumentów i odrębne uregulowanie tej materii w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W tym zakresie nowe przepisy mają na celu dostosowania polskich regulacji do dyrektywy SGD. 

Legislacyjny bałagan

Warto nadmienić, iż organizacje reprezentujące przedsiębiorców wyraziły obawy o brak tzw. “legislacyjnego spokoju”, gdyż oprócz wcześniej wspomnianych projektów znajdujących się już obecne w Sejmie, pojawił się trzeci; tym razem rządowy, ingerujący w prawa dot. umów sprzedaży, regulaminy serwisów internetowych, czy też zasady prezentacji i reklamy produktów. Zastrzeżenia co do jego treści płyną od samych prawników, którzy wskazują na brak koordynacji, brak kooperacji w obradowaniu nad projektami, będącymi spójnym materialnie.

Jakie zmiany w projektach wprowadzają Dyrektywy DCD i SGD?

 Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wdraża dyrektywy DCD i SGD, a ustawodawca na mocy ich wprowadzenia przewiduje następujące zmiany:

  • nowelizację zasad rękojmi i gwarancji, w szczególności wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży w stosunku do konsumentów (wymiana wadliwego towaru będzie zatem trudniejsza, ale zakup oprogramowania – łatwiejszy).  
  • modyfikację przepisów o rękojmi i przeniesienie ich do ustawy o ochronie praw konsumenta. Zmiana ta przewiduje dokonanie aktualizacji regulaminów oraz zastosowanie odpowiednich odesłań do właściwych im aktów prawnych.

Z kolei w przypadku projektu UOKiK główny nacisk jest wywierany na dyrektywę 2019/2161 („dyrektywa Omnibus” – więcej na ten temat mogą przeczytać Państwo w jednym z wpisów na stronie naszej kancelarii), zgodnie z czym na swej ważności zyska:

  • obowiązek podania informacji, czy osoba oferująca produkty na platformie ma status przedsiębiorcy czy też nie,
  • obowiązek informowania o najniższej cenie w ostatnich aktualizowanych 30 dniach przed planowaną obniżką;
  • obowiązek poinformowania o zasadach plasowaniu produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania;
  • rozszerzenie katalogu nieuczciwych praktyk rynkowych w każdych okolicznościach m.in. o działania przedsiębiorcy polegające na: podawaniu wyników wyszukiwania w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe konsumenta bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy.

Kontrowersyjne vacatio legis

Kolejną kontrowersyjną kwestią jest krótki termin wejścia w życie planowanych Dyrektyw. Nawiązując do przedstawionego wcześniej bałaganu legislacyjnego brak koordynacji w obradowaniu nad ustawami tworzy ryzyko wprowadzenia wzajemnie wykluczających się przepisów i rozwiązań. Na podstawie art. 5 Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz art. 10 Projektu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów termin vacatio legis wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia. Co więcej ustawodawca w uzasadnieniu stwierdza, że podane ramy czasowe są wystarczające, gdyż termin na implementacje unijnej dyrektywy do porządku krajowego został już przekroczony.

Alarmująca w tym przypadku pozostaje kwestia skutecznego poinformowania klienta o zmianie umowy, obniżki ceny w terminie 30 dni jak wskazują przepisy chociażby dyrektywa Omnibus. Dlatego też w przypadku vacatio legis ta kwestia może spowodować niemożność w skutecznym poinformowaniu klienta, co doprowadzi do kolejnych niejasności i braku porządku w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Rozwiązaniem wydaje się być połączenie obu projektów w jedną ustawę i ich wspólne procedowanie.


 Źródła: 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.