05.08.2021

Likwidacja a upadłość firmy

Kancelaria Prawna

Likwidacja a upadłość – przed tym dylematem stają najczęściej przedsiębiorcy, którzy zmagają się z dużymi problemami w związku z działalnością firmy. Mimo pozornego podobieństwa oba pojęcia znacznie się od siebie różnią, dlatego warto wiedzieć, które z nich bardziej się w danym przypadku opłaca. W celu podjęcia dobrej decyzji i prawidłowej realizacji procedury z nią związanej należy zwrócić się o pomoc do renomowanych prawników. Samodzielna próba odnalezienia się w tej sytuacji może skutkować błędami i przykrymi konsekwencjami. W dalszej części tekstu wyjaśniamy kwestię likwidacja a upadłość i tłumaczymy, czym się różnią obie czynności pod względem prawnym.

Czym jest likwidacja?

Aby zidentyfikować odmienności między likwidacją a upadłością, niezbędne jest dobre rozumienie obu pojęć. Co należy rozumieć przez likwidację? Jest to postępowanie prowadzące do faktycznego unieruchomienia firmy i zamknięcia jej spraw. Spółka postawiona w stan likwidacji funkcjonuje w ograniczonym stopniu aż do dnia zakończenia całej procedury i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.

Przyczyny likwidacji spółek

Istnieją różne czynniki determinujące chęć postawienia spółki w stan likwidacji. W zagadnieniu likwidacja a upadłość spółki istotny jest fakt, że w przypadku pierwszej z nich nie musi dojść do problemów finansowych. Przyczynami likwidacji spółek mogą być m.in.:

 • rozczarowanie dochodami przynoszonymi przez spółkę,
 • chęć zakończenia działalności,
 • zrealizowanie celu, dla którego spółka została założona, np. spółki deweloperskie po ukończeniu inwestycji,
 • konflikt pomiędzy wspólnikami,
 • utrata koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przesłanki likwidacyjne wyrażone są w umowach spółek oraz w Kodeksie spółek handlowych.

Jak wygląda procedura likwidacji spółki?

W celu postawienia spółki w stan likwidacji Zgromadzenie Wspólników podejmuje odpowiednie uchwały i wyznacza likwidatorów. Najczęściej są oni wybierani spośród członków zarządu, ale istnieje również możliwość wskazania innych osób. Do najważniejszych zadań likwidatorów należą:

 • zakończenie bieżących interesów,
 • ściągnięcie wierzytelności,
 • wypełnienie pozostałych zobowiązań,
 • spieniężenie majątku spółki.

Wykonanie powyższych czynności likwidacyjnych powinno być zwieńczone sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień przed podziałem między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, ogłoszeniem go w siedzibie spółki oraz przekazanie go sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z KRS.

Zanim jednak dojdzie do czynności likwidacyjnych, należy sądowo otworzyć likwidację firmy, podać niezbędne dane likwidatorów oraz przedstawić, jak będą oni reprezentować spółkę. Uprawomocnienie się pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez nich wniosku o wykreślenie z KRS skutkuje ustaniem bytu prawnego spółki oraz jej rozwiązaniem.

Co oznacza upadłość firmy?

Jeśli właściciele przedsiębiorstwa chcą doprowadzić do jego zamknięcia, to właściwym do tego sposobem jest likwidacja, a upadłość natomiast stanowi ostatnią szansę na uratowanie działalności gospodarczej. Nie zawsze musi ona bowiem oznaczać koniec firmy. Postępowaniu upadłościowemu przyświeca zasada, że jeśli istnieje taka możliwość, to roszczenia wierzycieli należy zaspokoić w jak największym stopniu, a przedsiębiorstwo dłużnika powinno zostać zachowane. Korzystniejszym rozwiązaniem może być porozumienie się z wierzycielami i skuteczna restrukturyzacja firmy. Powinien zająć się nią doświadczony doradca restrukturyzacyjny, który zagwarantuje poprawność sporządzanych pism oraz fachową koordynację całego procesu.

Kto ma prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, o jakim rodzaju firmy mowa. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych to przedsiębiorca ma prawo do złożenia wniosku. Inna sytuacja zachodzi w momencie, gdy dłużnikiem jest:

 • osoba prawna, np. spółka z o.o.
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, np. spółka jawna,

kiedy to do złożenia wniosku o upadłość uprawniony jest każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania. Co istotne, uprawnienie to przyznaje się również wierzycielowi.

Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Firma, w przypadku której wystąpiły podstawy do złożenia do sądu upadłościowego wniosku o ogłoszenie upadłości, ma obowiązek zrealizować to w ciągu 30 dni od pojawienia się tych przesłanek. Główną przyczyną determinującą konieczność takiego postępowania jest niewypłacalność dłużnika. Rozumie się przez to następujące stany:

 • podmiot zadłużony utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w ich realizacji wynosi więcej niż trzy miesiące,
 • zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a sytuacja ta trwa dłużej niż 24 miesiące; dłużnikiem w tym przypadku jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Należy pamiętać, że obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłościowe istnieje także wówczas, gdy sąd prawdopodobnie oddali wniosek ze względu na brak majątku potrzebnego do pokrycia kosztów postępowania. Zaniechanie realizacji tej powinności może skutkować:

 • odpowiedzialnością odszkodowawczą w przypadku odniesienia szkody przez wierzycieli,
 • zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przyszłości,
 • odpowiedzialnością karną.

Składając wniosek o upadłość, trzeba dopilnować poprawności formalnej wniosku oraz dołączanych załączników. Błędy w tym zakresie skutkują wezwaniem do sądu pod rygorem zwrotu wniosku. Nieustosunkowanie się do tego pisma sądowego powoduje, że wniosek nie zostaje złożony i należy dokonać całej procedury powtórnie, jednak nadal w obowiązującym poprzednio terminie. Aby uniknąć tego rodzaju wpadek, trzeba zapewnić sobie profesjonalne doradztwo prawne. Kancelaria prawna radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego dysponuje zespołem doświadczonych specjalistów w dziedzinie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, który pomoże przedsiębiorstwom przejść bezpiecznie przez ten skomplikowany proces.

Likwidacja a upadłość – najważniejsze różnice

Nakreśliliśmy już podstawową charakterystykę obu pojęć, dlatego można teraz podjąć temat, który brzmi: upadłość a likwidacja – różnice. Fundamentalną kwestią odróżniającą te czynności jest dobrowolność. Likwidacja jest autonomiczną decyzją należącą do członków zarządu spółki, podczas gdy złożenie wniosku o upadłość jest obligatoryjne w obliczu wystąpienia określonych przesłanek. Z tego powodu w postępowanie upadłościowe znacznie bardziej zaangażowany jest sąd decydujący o rozpatrzeniu tego wniosku.

Innym istotnym aspektem tematu likwidacja a upadłość firmy pod względem różnic między tymi dwiema czynnościami prawnymi są odmienne przyczyny obu z nich. Procedura likwidacyjna może być spowodowana czynnikami wynikającymi zarówno z prawa, jak i umowy spółki, natomiast do ogłoszenia upadłości niezbędna jest niewypłacalność dłużnika wskazana w ustawie. Oznacza to, że można zlikwidować działalność, której sytuacja finansowa jest dobra, podczas gdy upadłość jest możliwa w przypadku dłużników pozbawionych możliwości spłacenia swoich wierzytelności. Warto zwrócić również uwagę, że likwidując spółkę, jej majątek pozostaje własnością podmiotu reprezentowanego przez likwidatorów, natomiast majątek spółki ogłaszającej upadłość wchodzi w skład masy upadłości reprezentowanej przez syndyka.

Podsumowanie

Likwidacja a upadłość to kwestia, która często bywa mylnie rozpatrywana. W celu uniknięcia pomyłek i podjęcia odpowiednich decyzji warto zaangażować do pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Kancelaria prawna radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego oferuje kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa likwidacyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Niekiedy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy spółka w likwidacji może ogłosić upadłość. Odpowiedź brzmi: tak – zajmujemy się również innowacyjnym przygotowywaniem likwidacji majątku upadłego, określanym jako upadłość pre-pack. Pozwala to skrócenie okresu postępowania upadłościowego oraz szybsze zaspokojenie wierzycieli. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.